Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Vysoká mystika

První dva roky MD

Závěrečnou etapu MD jsem léta očekával s nadějí. Božské slibovalo ohromné změny, zejména stav trvalé meditace s ponorem 50%, jednak i božské schopnosti. Přechod do MD byl neobyčejně náročný vlivem velké zátěže. Ukázalo se však, že kromě zvýšeného ponoru 47,25% žádné další schopnosti nemám. Navíc se ponor po krátké době jednoho měsíce vrátil na původní hodnotu 47%. Zátěž postupně klesala.

Bylo to zklamání, i božské říkalo, že MD musí být chudý. Jednak jsem a zůstanu jen člověk a ten ani nemůže mít nárok na božské pocity a schopnosti. Pokud bych je zčásti měl, musely by se kompenzovat, což by mne značně zatížilo. Velké meditace také zeslábly, někdy byly zcela bez děje i vyššího ponoru. Ponor se zvýšil jen v malých meditacích několik dní po nich. Zátěž však byla velmi nízká, což mi vyhovovalo.

Bylo proto překvapení, když se stálý ponor po šesti měsících opět zvedl na původní hodnotu 47,25 až 47,5%. I velká meditace po měsíci už byla silná. Otázkou bylo, kde se na to vzala zátěž, která je limitujícím prvkem. Božské na to reagovalo překvapivě. Zátěž mohou dávat i jiní lidé, hlavně ale božské samo podle Své vůle! Vlastně jako Dar Ducha!

Pak jsem si uvědomil, že pokles zvýšeného ponoru je mi vlastně znám z minulosti. V mystice je to prostě tak, že jakákoliv nová schopnost se nejprve krátce objeví a pak zmizí, aby se po čase znovu objevila, tentokrát na delší dobu. Postupně se stává trvalým darem.

O dalším vývoji MD si netroufám nic předpovídat. Jistě se bude dál vyvíjet, jako vše v mystice, i když asi ne zásadně.

I kdyby už neměla přijít žádná změna, nemohu si stěžovat. Mám trvalé luxusní ponory při velmi malé zátěži. Soužití s božskou intuicí je zcela bez problémů, Její vliv je obrovský. Co potřebuji, to dostanu.

Jde o to stále volit božské při volbě životního stylu a omezit sklony k veřejnému působení, které jediné by mne mohlo ohrozit.

Toto MD není osvícením, jen jeho symbolem, náznakem. Kromě božských pocitů a určitých schopností totiž obsahuje i část dřívější zátěže. Ta patrně v tomto životě nezmizí. Je to opravdu mystický důchod se vším všudy…

Ukázalo se, že zvýšení ponoru na luxusních 47,25 až 47,5% je jen počátkem změn, které pomalu směřují k vyššímu náznaku Poznání, tedy trvalé dynamické meditaci. Nejsou to velké změny, ale ani malé. Slibovaná zlepšení jsou ve zvýšení množství informací. Ne pouze o vysoké filozofii Jinakosti Boha, ale i o vysvětlování, proč je vše tak, jak je, na praktických příkladech. Nebude to vždy příjemné. Mnoho channelingových knih podobné informace obsahuje, vždy s ohledem na úroveň autora. Abych mohl proud informací lépe zpracovávat, zvýší mi inteligenci.

Vyšší schopnosti vyžadují další zvýšení už tak vysokého vlivu božského. Omezí se ještě více neduchovní zájmy a veřejné působení. Tyto schopnosti budou drahé. Zvýší se tlak na zátěže, někdy je budu mít určitou dobu, pouze se základními schopnostmi a ponory. Pak přijde období s vyššími a delšími ponory. Pokud dostanu i větší inteligenci a víc informací, bude toto období kratší. Toto střídání bude trvalé. Další mimořádné schopnosti, např.léčitelství, jsou velmi drahé, proto nebudou ani v náznaku. Vše jde na zajištění mystického procesu.

Je třeba konečně přijmout a smířit se s tím, jaký MD skutečně je. I s jeho omezeními a nároky včetně nižších mystických možností než jsem čekal. I to, že se situace ani nemůže výrazněji výhledově zlepšit. To je také význam jeho názvu. Důchod znamená, že vše je již vlastně známo a nic se příliš nemění. Stálý ponor sice není zvýšený stále, ale i tak je velmi drahý, takže jiné schopnosti nelze při reálně možné zátěži očekávat. Ani ten nejlepší člověk nemůže mít co, co mají bohové.

Skutečná mystika je natolik jiná než představy o ní, že nelze očekávat, že ji přijme více lidí. Je proto zbytečné, ba nevhodné, o ní veřejně hovořit. Má zůstat v ezoterice. Jen mezi těmi, kteří ji dělají.

Chápu ale, že není třeba se bát čehokoliv. Božské má vše v ruce a umí se postarat… Není třeba ani spěchat. MD je i o odpočinku, dozrávání.

 

Poznámka po 18 měsících: Ukázalo se, že i MD obsahuje delší či kratší výpadky ponorů, nahrazené vyššími zátěžemi, většinou únavou. Protože mám často pocit, na který nemám, ani nemohu mít. Ale mít ho musím, protože je symbolem mystiky. Ten se ovšem musí zaplatit…

Čím výš a pokročilejší budu, tím více budu ztrácet v kontaktech s lidmi. Proto je ezoterika tak nutná. I psát o ní už postrádá smysl, není pro koho psát. Osobní kontakt s ostatními mystiky zcela postačuje.

 

Třetí rok MD

Poslední etapa mystiky, tzv.MD, se v třetím roce zprvu příliš nelišila od situace na jejím začátku. Všechny mystické schopnosti jsou limitovány zátěžemi, vlastně ještě více než dříve. I zesílená intuice něco stojí, předává mi inteligenci. Dávají daleko více informací, více mne vedou.

Etapa MD není bez častých změn. Božské zejména neustále hledá nové, účinnější metody zátěží, které by nebyly pro mystika nepřijatelné, což je velmi těžký úkol.

Proto mi po dvou letech zesílili zátěže. Božskému se zdál můj proces příliš klidný, chtělo zlepšit efektivitu. Proto mi přidali novou vnější veřejnou činnost, která nezahrnuje jen osobní a psané aktivity, ale hlavně nevědomé. Skrz mne jdou od božského proudy ovlivňující nadané jedince.

Pro božské je to velmi důležité, tím si plní své úkoly za které je hodnoceno. Tak vzrostla i moje důležitost, protože přes jiné lidi než mystiky v MD to téměř nejde.

Neudělalo mi to velké nadšení. Zvlášť když začali zavádět nové druhy zátěže, ne moc příjemné, ač prý velmi účinné. Zejména časté pokyny k úkolům od božského. Pokud jsem zátěž prohlásil za příliš silnou, božské ji změnilo. Musím ale počítat s tím, že se zátěž projeví jinde. Ve svém důsledku zvětšují zátěže i odstup mystika od lidského světa, jež ho vlastně zatěžuje…

Připomíná to množství úkolů, které ve Starém zákoně dával Hospodin zástupům. Jako bych si musel všechny božské schopnosti odpracovat. Na druhé straně zmizely malé i velké výpadky schopností které byly dříve dosti časté, některé i dlouhé. Zmizely i nemoci. Proces je daleko více stabilní.

MD je stále o očišťování. Není to žádný klídek důchodu, ale neustálý intenzivní proces Poznávání, i když ne tak překotný jako kdysi. Očišťování není jen o povaze, ale hlavně od omezenosti.

Božské neustále hledá mé skryté bloky, projevující se v chybách, jistých nelogičnostech, jež občas projevuji. Ty vedou k jejich kořenům. Působením božského si je uvědomím a bloky mizí. Můj vývoj se tak může zrychlit.

Daleko více než dříve vím, že se nemám zabývat vedlejšími věcmi, ani duchovními cestami jiných. Pracovat pouze s perspektivními jedinci, ke kterým mě božské samo zavede a dá k nim instrukce.

Meditace, jak malé tak i velké, jsou stále ve stejném stylu, ač jsou drahé. Rovněž časté stálé ponory, zejména pět dní po velkých meditacích. Proto je nyní i méně a slabších malých meditací i stálého ponoru. Dostávám jich daleko méně než bych chtěl a nejde s tím nic dělat.  Drobnou změnou je to, že si mohu říci o malou i velkou meditaci, a dostanu ji, což nebývalo.

Božské však říká, že by postupně omezilo až zrušilo velké i malé meditace. Zvýšilo by mi ale stálé ponory až na 47,5%.

Moc se mi to nelíbilo, pestrost je důležitá, ale již několikrát totéž chtěli udělat a vždy mi je zase dali. Zatím mi velké i malé meditace omezili ponorem, takže se blíží stavu stálého ponoru.

Když však odezněla pomeditační únava, ukázal se tento vysoký stálý ponor velmi přínosný, vlastně je to veliká a trvalá kvalitativní změna v mystickém procesu. Je to však jen znatelný náznak božského. Božské však trvale nemůže být na úrovni virtuozity a geniality. Občasné nahlédnutí do božského mi proto chybí.

Trvalým problémem je i menší možnost aktivity, než bych chtěl. Božské schopnosti jsou drahé a jejich využívání snižuje rychlost vývoje a zvyšování zátěže. Proto se odcházelo do klášterů a pousteven.

 

Závěr

Pravá mystika je dosti těžký a složitě dynamický proces na mnoho let. Hlavním přínosem je velmi silný vliv božské intuice. Radikálně zvýší úroveň osobnosti a  umožňuje dosáhnout vysoké kvality chápání a jednání díky řadě schopností, jež mystik dostane.

To se projeví i zčásti božským pocitem. Jde o stálý neutrální ponor až 47,5% a nepřítomnost tísně. Hrdá božská Vznešenost je jasně patrná.

Zpočátku závěrečné etapy mystiky, tzv.MD, jsou četné malé meditace s ponorem 47,5-48,5%, zejména týden po velké meditaci. Velké meditace jsou do ponoru 49%, a nejsou tísnivé, nebo jen nepatrně.

Postupně se však četnost meditací, jejich ponor i délka zkracují, aby se stálý ponor mohl zvýšit až na 47,5%. Je to dost silná a trvalá přítomnost božského, jež se neustále aktivně projevuje. Prožitek však omezuje dosti častá únava, pro mystiku charakteristická.

To vše je ovšem velmi drahé a mystikovi vadí, že to musí platit zátěžemi. Nejraději by měl ještě vyšší ponor stále, ale to je na Zemi vyloučeno. Nemůže rovněž své schopnosti realizovat jak by chtěl.

Život mezi sférou lidí a bohů znamená jistou izolovanost od obou a to přináší problémy. Vztah k ostatním lidem je ve skutečné mystice dosti složitý. Jiný, než se běžně popisuje. Je to zvláštní druh oddělenosti od běžného lidského myšlení s jeho nedostatky. Ani s nimi nemá být v kontaktu víc, než je nezbytně třeba.

Vysoký stupeň přijetí Boha přináší i další výhody. Kromě přístupu k dokonalým informacím ze všech oborů, jak praktické tak teoretické, je to zejména přímé vedení života božským.

Tím i dosažení některých Jeho kvalit, jiným nedostupným. Rovněž i rychlým a bezpečným duchovním procesem vedoucím do vyšších a kvalitnějších civilizací v příštích životech.

Etapa MD je podobná poslednímu ročníku vysoké školy. Větší klid, už je velký nadhled z mnohaletých zkušeností, ale výuka jede dál, jen je vše trochu jinak než dřív. Nutno zažít, detailně se to popsat nedá.

Další vývoj procesu bude v neustálém ladění zátěží, ponorů a schopností pro maximální efektivitu.

Skutečná mystika plní, co slibuje. Prožívání blízkosti Boha. Tato blízkost má ovšem svoje limity.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>