Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Výsledky mystiky

Po 28 letech procesu včetně pěti let v závěrečná mystické etapě MD je zřejmé, že pravá vysoká mystika je velmi dlouhý, dosti těžký a složitě dynamický proces. Je to cesta k soužití s božským, což není bez problémů. Proces je veden božským, mystik do něj může zasáhnout jen nepatrně.

Etapa MD, nazvaná mystický důchod, plynule navazuje na etapu PO. Je podobná poslednímu ročníku vysoké školy. Už je velký nadhled z mnohaletých zkušeností, ale proces jede dál, jen změn je méně.

Je pro mystika z řady důvodů určitým zklamáním, protože není naplněním romantických představ o mystice, jež jsou popisovány v mnoha populárních knihách. Vše je přitom správně naznačeno v Novém Zákoně.

Mystika má totiž své přesné, lidem neznámé, duchovní zákony od Stvořitele a žádné lidské přání s nimi nehne. Z nich vyplývají i limity dosažených schopností v každé inkarnaci. Není totiž záležitostí jen jednoho života, ale Věčnosti.

Žádné okamžité a trvalé osvícení neexistuje, což je populární iluze, ani úplné Poznání, harmonie a klid, protože to duchovní zákony neumožňují.

MD je o postupném zklidnění a stabilizaci rozšířeného vědomí. Je nečekaně a paradoxně jakýmsi návratem mystika na Zem, což je opak toho, co čekal. Je mezi světy lidí a bohů. Lidský svět chápe daleko dokonaleji než dřív, ale božský je stále daleko.

Hlavním zlepšením je zesílení stálého ponoru, někdy až na 47,75 %. Tento velmi cenný pocit je klidný, neutrální, bez vizí. Je ale hodně drahý. Výrazným přínosem jsou i malé meditace několikrát denně s neutrálním ponorem i přes 48%, ale jen málokdy mírně dynamické.

Vliv božské intuice je velmi silný, doslova neustálý.  Je to aktivní soužití, trvalá přítomnost božského, jež je vnímáno v myšlenkách i pocitech.  Božské učí filozofii Stvoření, jež  je dosti těžká, běžnými lidmi neakceptovatelná, ale i praktické a psychologické záležitosti.

Usměrňuje ho doslova ve všem, v každém rozhodování. Má zaručen stálý dohled. Nic z toho co napíše, řekne či udělá, nemůže obsahovat velkou chybu. Hned by mystika upozornili.

Co mystik nechápe správně, to mu intuice hned vysvětlí, někdy svérázným způsobem. S božskými hrami, plnými symbolů a hádanek, si ale už umí poradit. To mu umožňuje pochopit i ty nejsložitější otázky.

Božské se také mystikovi o vše stará. A nejen v tomto životě. Vážné nemoci a nehody jsou téměř vyloučeny. Vše je podřízeno procesu. Vzniká velmi zvláštní životní styl, dosti náročný, jež ho má přivést k ještě vyšší důvěře k božskému, aby se zbytečně neobával toho, co stejně nemůže ovlivnit.

Jde tedy o dosažení kvalit, běžně nedostupných, rychlým a bezpečným duchovním procesem vedoucím do vyšších civilizací v příštích životech.

Podobně jako v minulých etapách se vše musí splácet zátěžemi. V literatuře jsou známé i jako temná noc duše a mají mnoho forem. Jsou limitujícím prvkem, což je až v MD zcela zřejmé. Občas proto dochází i ke kratším či delším výpadkům ponorů, spojeným se zvýšenou únavou.

Je totiž stále jen člověkem, nemůže mít božské schopnosti. Pokud je trochu využívá, musí být kompenzovány zátěžemi. Zvýšené ponory proto musí být kompenzovány i postupným omezováním dynamiky, pak i četností velkých meditací, až téměř zmizí.

Na počátku mystických procesů dostával zážitků daleko víc, než čekal, nyní naopak méně než by chtěl. Znamená to konec návštěv vysokých božských dimenzí v několikahodinových velkých meditacích s božskými vševyjadřujícími vizemi a pocity. V nich býval výklad filozofie Stvoření, jež je doslova všebořicí, ohromivá. Ohromující mystické zážitky ho měly nasměrovat k Bohu, ale není možné je mít trvale, ani z nich nelze zcela Boha pochopit.

Jeho vědomí je již stovkami silných meditací roztaženo až moc a přijetí božského je již dostatečné úrovně. Tak nelze pokračovat donekonečna. Rozšířené vědomí se musí stabilizovat a vybudovat to, co mu chybí. Všechny částí vědomí musí přijmout neustálou přítomnost božské intuice jako hlavní Autoritu.

Dosud se zdokonalovaly vyšší části vědomí, ale nyní je třeba proměnit i střední a nižší části, což je dlouhý a těžký proces, pro který nejsou zážitky z velkých meditací vhodné.

Symbol kříže je symbolem člověka. Základním životním stylem mystiky má být askeze. Ta vyjadřuje odmítnutí běžného životního stylu. Co je mimo ní, způsobuje dodatečné zátěže.

Mystik nemůže dělat vše co by chtěl v duchovní i neduchovní oblasti, např. léčení či umělecká činnost. Má schopnosti božských Darů Ducha, ale když by je využíval, stahovalo by ho to dolů. Je božským veden k pasivitě a úplné esoterice, protože přináší klidný a intenzivní rozvoj. Čím více se blíží božskému, tím víc je vzdalován lidem

Nespokojenost ho vede ke sporům s božským, které mu však jen vysvětluje důvody toho. Další příčinou sporů bývají zátěže. Zde se dá docílit určitých změn, i když božské nechce snížit jejich celkový objem. Stále totiž musí překonávat množství překážek.

 Život mezi sférou lidí a bohů znamená jistou izolovanost od obou a to přináší problémy. Je to zvláštní druh oddělenosti od běžného lidského myšlení. Jeho vztah k lidem ani nemůže být harmonický. Zvýšené schopnosti vnímání mu totiž ukazují, že situace lidí je horší, než se zdá…

Proto je i závěrečná etapa mystiky obtížná a místy bolestivá. Ať se to mystikovi líbí nebo ne, MD takto probíhá až do konce jeho života a má to velkou logiku.

Do této etapy se dostalo jen málo lidí, všichni ji museli mít v životním úkolu. Ale i pro božské je hodně překážek jež Ji ztěžují práci s mystikem.

Až nyní chápe, že v procesu nejde jen o jeho růst. I pro božské je jeho učení zátěž, práce a povinnost. Je za to hodnoceno. Lze se o tom dozvědět jen málo.

Všichni mystikové nemají stejné MD. Mystický proces se dá rozdělit na tvrdší a měkčí. Čím je náročnější, tím větší přináší vzestup do dalších inkarnací.

Další vývoj procesu bude v neustálém zesilování Poznání i vlivu božského a v ladění zátěží, ponorů a schopností pro maximální efektivitu pro mystika i pro božské, jež také dosáhne vzestupu díky intenzivnímu procesu mystika.

 

Souhrn

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>